Hlavní zásady a pokyny vyplývající z dohody o poskytování služeb a podmínek použití

Uživatel se zavazuje respektovat pravidla diskuse, inzerce a podmínek použití webové stránky www.faunaaflora.cz. V případě porušení těchto pravidel může být uživatelský účet zablokován nebo odstraněn. Veškeré informace na webové stránce www.faunaaflora.cz vložené uživateli jsou nezávazné. Provozovatel faunaaflora.cz není zodpovědný za pravdivost jejich obsahu. Uživatel nesmí na webové stránce www.faunaaflora.cz ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.

Vložením autorského díla poskytuje autor provozovateli faunaaflora.cz licenci k publikaci tohoto autorského díla na webové stránce www.faunaaflora.cz. Provozovatel faunaaflora.cz není zodpovědný za obchod uzavřený s jiným uživatelem na základě inzerce nebo diskuse na webové stránce www.faunaaflora.cz. Uživatel může kdykoliv kontaktovat administrátory webové stránky www.faunaaflora.cz prostřednictvím e-mailu nebo soukromé zprávy.

Cílem administrátorů je udržovat co nejkvalitnější webové stránky, na kterých budou vždy spokojení uživatelé. Děkujeme za dodržování pravidel a přejeme příjemně strávené chvíle u stránek faunaaflora.cz.

Tým administrátorů faunaaflora.cz.

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky (dále jen „podmínky použití“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavřené mezi provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím webové stránky provozovatele. Webová stránka provozovatele je provozována na webové adrese www.faunaaflora.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní stránky“).

1.2. Provozovatelem webové stránky je Downstream s.r.o., se sídlem Praha 10, Gutova 2134/26, PSČ 100 00, IČ: 29462959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „provozovatel“).

1.3. Kontaktní údaje provozovatele jsou následující: adresa pro doručení písemností Gutova 2134/26, Praha 10, 100 00, e-mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonní číslo (+420) 606 379 809.

1.4. Ustanovení podmínek použití jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a podmínky použití jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva o poskytování služeb může být uzavřena v českém jazyce.

1.5. Text podmínek použití může provozovatel měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením není dotčeno právo uživatele požadovat uplatnění práv a plnění povinností, které pro něj vznikly v době účinnosti předchozího znění podmínek použití.

 

 1. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat ke svému uživatelskému rozhraní. Z uživatelského rozhraní může uživatel provádět objednávání služeb (dále jen "uživatelský účet"). Pokud to webové rozhraní stránky umožňuje, může uživatel objednávat služby také bez registrace přímo z webového rozhraní stránky.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je uživatel povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel povinen aktualizovat v případě jakékoliv jejich změny. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou provozovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, zejména pokud uživatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, nebo pokud uživatel porušuje své povinnosti z smlouvy o poskytování služeb (včetně podmínek použití).

2.6. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, resp. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

3.1. Webové rozhraní stránky obsahuje seznam služeb nabízených provozovatelem k poskytnutí. Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka poskytování služeb a ceny těchto služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní stránky. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní stránky také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním služeb uvedené ve webovém rozhraní stránky platí pouze v případech, kdy je služba dodávána v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání služby vyplní uživatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní stránky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávané službě (uživatel "vloží" objednávanou službu do elektronického košíku webového rozhraní stránky),

3.3.2. způsobu platby za objednanou službu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednané služby a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním služby (dále společně jen jako "objednávka").

3.4. Před odesláním objednávky provozovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které uživatel do objednávky vložil, i s ohledem na možnost uživatele zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Uživatel odesílá objednávku provozovateli kliknutím na tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen "elektronická adresa uživatele").

3.5. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše ceny za služby, předpokládané náklady na dopravu) požádat uživatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptace), které je provozovatelem zasláno uživateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele.

3.7. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. Cena služby a platební podmínky

4.1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby podle smlouvy o poskytování služeb může uživatel uhradit provozovateli následujícími způsoby:

 

 • bezhotovostně převodem na účet provozovatele č. 2902274042/2010, vedený u banky 2010 (dále jen "účet provozovatele");
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • hotovostně na vybraných místech.

4.2. Spolu s kupní cenou je uživatel povinen uhradit provozovateli také náklady spojené s balením a dodáním služby v dohodnuté výši. Pokud to není výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služby.

4.3. Provozovatel nepožaduje od uživatele zálohu nebo jinou obdobnou platbu. Tímto ustanovením není dotčena ustanovení čl. 4.6 podmínek použití týkající se povinnosti uhradit kupní cenu služby předem.

4.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb.

4.5. V případě bezhotovostní platby je uživatel povinen uhradit kupní cenu služby spolu s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek uživatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.

4.6. Provozovatel je oprávněn, zejména pokud ze strany uživatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat úplné uhrazení kupní ceny ještě před odesláním služby uživateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Slevové kupony poskytnuté provozovatelem nelze kombinovat.

4.8. Pokud je to v obchodním styku obvyklé nebo pokud tak stanoví obecně závazné právní předpisy, vystaví provozovatel uživateli ohledně plateb provedených na základě smlouvy o poskytování služeb daňový doklad - fakturu. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví provozovatel uživateli po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické formě na elektronickou adresu uživatele.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

5.1. Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a od smlouvy o dodávce digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a obchodník před uzavřením smlouvy informoval spotřebitele, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Pokud to není případ uvedený v čl. 5.1 nebo jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, přičemž pokud předmětem smlouvy o poskytování služeb je několik druhů služeb nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky služby. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může uživatel využít vzorový formulář poskytnutý provozovatelem, který tvoří přílohu podmínek použití. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může uživatel zasílat mimo jiné na adresu provozu provozovatele nebo na elektronickou adresu provozovatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle čl. 5.2 podmínek použití se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší. Služby musí být vráceny provozovateli do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování služeb uživatelem. Pokud uživatel odstoupí od smlouvy o poskytování služeb, uživatel nese náklady spojené s vrácením služeb provozovateli, a to i v případě, kdy služba nemůže být vrácena pro svou povahu obvyklým poštovním způsobem.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle čl. 5.2 podmínek použití vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od uživatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování služeb uživatelem, a to stejným způsobem, jakým je provozovatel od uživatele přijal. Provozovatel je také oprávněn vrátit plnění poskytnuté uživatelem již při vrácení služeb uživatelem nebo jiným způsobem, pokud s tím uživatel souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. Pokud uživatel odstoupí od smlouvy o poskytování služeb, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky uživateli dříve, než mu uživatel služby vrátí nebo prokáže, že služby provozovateli odeslal.

5.6. Nárok na náhradu škody vzniklé na službách, kterou uživatel v souvislosti s užíváním služby způsobil, může provozovatel jednostranně započíst proti nároku uživatele na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí služby uživatelem je provozovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V takovém případě vrátí provozovatel uživateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, bezhotovostně na účet určený uživatelem.

5.8. Pokud je spolu se službou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi provozovatelem a uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb uživatelem, ztrácí darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost a uživatel je povinen vrátit poskytnutý dárek spolu se službou.

 

 1. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Provozovatel odpovídá uživateli, že služba při převzetí nemá vady. Zejména provozovatel odpovídá uživateli, že v době, kdy uživatel službu převzal:

6.2.1. má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které provozovatel nebo výrobce popsal nebo které uživatel očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se služba hodí k účelu, který pro její použití provozovatel uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. služba odpovídá kvalitou nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byla kvalita nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je služba v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 podmínek použití se nepoužijí na vady služby, na kterou se při převzetí uživatelem poukázalo, na vady služby, kterou uživatel při převzetí znal, na vady služby, kterou uživatel způsobil sám, na opotřebení služby způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité služby na vadu odpovídající míře použití nebo opotřebení, kterou služba měla při převzetí uživatelem, nebo pokud to vyplývá z povahy služby.

6.4. Pokud se vada projeví do šesti měsíců od převzetí, předpokládá se, že služba byla vadná již při převzetí. Uživatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u nové věci v průběhu dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje uživatel u provozovatele na adrese jeho provozovny, kde je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i na místě určeném k opravě zboží.

6.6. Další práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv provozovatele z vadného plnění mohou upravit reklamační řád provozovatele.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Uživatel nabývá vlastnictví ke službě zaplacením celé kupní ceny služby.

7.2. Provozovatel není vůči uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje provozovatel prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle provozovatel na elektronickou adresu uživatele.

7.4. Provozovatel je oprávněn k prodeji služby na základě obchodní licence. Obchodní dozor je prováděn v rámci své působnosti příslušným obchodním úřadem. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována na základě zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen jako "osobní údaje").

8.3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Pokud si uživatel nevybere jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování služeb.

8.4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Provozovatel může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu uživatele předány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické formě automatizovaným způsobem nebo v tištěné formě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by uživatel měl pocit, že provozovatel nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Pokud se uživatel obrátí s žádostí na informace týkající se zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami, podnikem provozovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu uživatele.

9.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky provozovatele z kupní smlouvy plnit bez ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. Doručování

10.1. Doručování může být prováděno na elektronickou adresu uživatele.

 

 1. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Provozovatel je oprávněn k prodeji služby na základě obchodní licence. Obchodní dozor je prováděn v rámci své působnosti příslušnou Českou obchodní inspekcí. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Tyto podmínky použití platí ve znění uvedeném na webových stránkách provozovatele, v den uzavření smlouvy o poskytování služeb.

11.4. Přílohou podmínek použití je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování: Gutova 2134/26, Praha 10, 100 000, e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: (+420) 606 379 809.

V Praze dne 14. června 2023